TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI SZAKÉRTŐI SZERV (TSZSZ)

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Gktv.) 12. § (4) bekezdése szerint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara külön jogszabály szerint – a területi kereskedelmi és iparkamarák bevonásával – biztosítja a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (a továbbiakban: TSZSZ) működésének feltételeit.

A TSZSZ vezetője Máté Miklós, vezető-helyettese Csermely Gábor  és a szakértők többségének miniszteri kinevezése 2013-ban megtörtént. A szakértők száma a 2015. májusi kinevezéssel már majdnem eléri a jogszabályban meghatározott 200 fős, maximális létszámot.

TSZSZ  2013. augusztus 12-vel megkezdte működését,  melynek nagy szerep jut az építőipari lánctartozások felszámolásában, az eljárás lefolytatását kezdeményező kérelmek a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően benyújthatók.

A lánctartozások kialakulásának egyik oka, az építészeti-műszaki tervezési, építési, kivitelezési szerződések tejlesítésigazolásának gyakori, sokszor indokolatlan késleltetése, magtagadása.

Kérelmek benyújtásának rendje:

 

A TSZSZ eljárása az építészeti-műszaki tervezési, építési, kivitelezési szerződésben meghatározott helyszín szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamaránál, vagy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál (MKIK) a 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének megfelelően a 2013. évi XXXIV. törvény 1. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a vitatott szerződésben rögzített tevékenység teljesítésre vonatkozó helyszíne több területi kereskedelmi és iparkamara illetékességi területére terjed ki, akkor az eljárást kezdeményező fél székhelye szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamaránál, vagy az MKIK kérelembefogadási rendszerén keresztül indítható ITT online.

A kérelmek benyújtására vonatkozóan formai előírást a jogszabályok nem tartalmaznak. Így a kérelem és annak mellékletei érkezhetnek papír alapon vagy elektronikus úton. A benyújtásnál az elektronikus formát preferáljuk, mivel a további ügyintézés is elektronikus módon történik. A csatolt dokumentum részletesen tartalmazza a benyújtandó kérelem elemeit.

A területi kereskedelmi és iparkamarához benyújtott kérelmet a kamara továbbítja a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv vezetője részére.

Amennyiben a benyújtott kérelem és a csatolt mellékletek megfelelnek a jogszabályban foglalt feltételeknek, a TSZSZ a megbízást elfogadja, és erről értesíti az eljárást kezdeményező felet. A nem megfelelő kérelem visszautasításra kerül, a hiányosan benyújtott kérelem esetén hiánypótlásra van lehetőség. A hiányokról és azok pótlásának módjáról, határidejéről a kérelem beérkezését követő naptól számított 5 napon belül tájékoztatják a kérelmezőt.

A jogalkotó célja, hogy az ilyen ügyek nagy része lehetőleg a bíróság elkerülésével, a TSZSZ által kiadott szakvéleményben foglaltaknak megfelelően megoldódjon. Ha ez mégsem így történik, a vállalkozó a számára kedvező szakvélemény birtokában a neki járó pénz kifizetését a bíróságon nagyobb eséllyel érvényesítheti.

A bíróság a felperes vállalkozó kérelmére már a per kezdetén elrendelheti a vitatott összeg kifizetését. Az is kedvező fejlemény a pénzére váró számára, hogy a bírósági ítélet előzetesen végrehajtható, és az ilyen perek a kiemelt perekre vonatkozó gyorsító szabályoknak megfelelően zajlanak, így előreláthatóan befejezésük nem tart majd évekig.

A hivatkozott kormányrendelet szerint a kérelmezőnek szakértői díjat kell fizetnie. Ennek összege 2016. május 1-től  a kérelmező által megjelölt vitatott bruttó érték 1%-a, de legkevesebb bruttó 60 000 Ft és nem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft-ot. Ezt az összeget a kérelem beadásakor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elkülönített 10300002-20373432-71003285 számú alszámlájára kell átutalni.

A kérelmek az alábbi címekre nyújthatók be:

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Elektronikusan: tszsz@csmkik.hu

Postai úton: 6701 Szeged, Pf. 524

CSMKIK kapcsolattartó: Szilágyi Katalin ipari és innovációs tanácsadó

tel: 62/554-250/136-os mellék

e-mail: szilagyi.katalin@csmkik.hu

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Elektronikusan: kerelem@mkik-tszsz.hu

Kérelem befogadási rendszerben közvetlenül feltölthető

A TSZSZ működtetése a Nemzetgazdasági Minisztérium pénzügyi támogatásával valósul meg.

TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI SZAKÉRTŐI SZERV (TSZSZ) - CSMKIK