ÉPÍTŐIPARI REGISZTRÁCIÓ

Aki üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet kíván folytatni, annak rendelkezni kell a kormányrendeletben meghatározott feltételekkel és köteles az erre irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezeti a vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzékét, és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános feltételeiről szóló törvény szerint ellenőrzi a vállalkozói építőipari tevékenység folytatására való jogosultságot.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Építési törvény 39. § alapján üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet (vállalkozó kivitelezői tevékenység) az folytathat,

 • akinek az építőipari kivitelezői tevékenység (TEÁOR ’08 4110-től 4399-ig) a tevékenységi körei között szerepel, továbbá
 • kivitelezési tevékenységhez alkalmas székhellyel, illetve telephellyel rendelkezik
 • aki rendelkezik az általa folytatott kivitelezési tevékenységi körének megfelelő szakképesítéssel, vagy legalább egy – vele tagsági, alkalmazott, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló (pl: megbízás) – ilyen szakképesítéssel rendelkező szakmunkással, és
 • aki az 1997. évi LXXVIII. Étv. 39/A § alapján az építési hatósági engedélyhez kötött tevékenységek folytatása esetén felelős műszaki vezetői feladatok ellátására alkalmas személyt alkalmaz munkaviszonyban, tagsági, vagy megbízási jogviszonyban
constructionco130

Kivitelező vállalkozók nyilvántartásba vételének menete

 • Adatok feltöltése a kivitelezői nyilvántartó rendszerbe (online vagy személyesen a kamara ügyfélszolgálatán időpont egyeztetés után)
 • Kitöltött adatlap kinyomtatása, cégszerű aláírása
 • Aláírt adatlap eljuttatása a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához
 • Az 5000.- Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetése a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felé
 • Az MKIK a beérkezéseket követő 5 munkanapon belül megküldi a kivitelezői nyilvántartási számot

Bejelentés határideje és módja

mouse_at_130

A kivitelezői tevékenység megkezdését követő legkésőbb 5 munkanapon belül el kell indítani az építőipari kivitelezői nyilvántartásba vételt.

A nyilvántartásba vétel történhet elektronikusan az ügyfél által, illetve a területi kereskedelmi és iparkamara ügyfélszolgálatán a vállalkozó személyes kérésére.

Az elektronikus regisztrációt segítő szoftver segítségével az adatlap számítógépen történő kitöltése, kinyomtatása, majd cégszerű aláírása után postai úton küldhető be az alábbi címre:

MKIK Építésügyi Regisztrációs Iroda
1054 Budapest, Szabadság tér 7.

Akik a személyes ügyintézést válasszák, a regisztrációt és az adatmódosítást is intézhetik személyesen a területi kamararák ügyfélszolgálatán.

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

(A nyitva tartási rend ITT található.)

A bejelentést követően, az esetleges változásokat 5 napon belül kötelesek módosítani az on-line adatlapon vagy személyesen jelezni valamelyik területi kereskedelmi és iparkamara felé. Az adatmódosítás díjtalan.

A bejelentő által közölt, a nyilvántartásban szereplő adatok valódiságáért az adatközlő felel. Az adatok valódiságát mind az építésfelügyeleti hatóság, mind az MKIK, valamint a területi kereskedelmi és iparkamarák ellenőrizhetik.

ON-LINE REGISZTRÁCIÓ INDÍTÁSA

A kivitelezői nyilvántartásba vétel kérelmezése az on-line kitöltött, kinyomtatott és cégszerűen aláírt adatlap MKIK-hoz történő eljuttatásával és az 5000.- Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetésével válik teljessé. Az adatlap és a díj beérkezését követő 5 munkanapon belül az MKIK írásban megküldi a kivitelezői nyilvántartási (MKIK) számot. A szám kiadása után látható a kivitelező elektronikus adatlapja a nyilvános adatbázisban.

Regisztráció és azzal kapcsolatos bővebb információ a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján található.

Kamaránknál az építőipari vállalkozók regisztrációjával kapcsolatban bővebb tájékoztatás kérhető:

Volford Edit ügyfélszolgálati munkatárs
volford.edit@csmkik.hu
62 / 554-250 / 193

Fehérné Madarasi Beatrix ügyfélszolgálati referens
madarasi.beatrix@csmkik.hu
62 / 554-250 / 115

Igazgatási szolgáltatási díj

5000ft

A benyújtott kérelmek, csak az igazgatási szolgáltatási díj – az MKIK elkülönített számláján történő – jóváírását követően bírálhatók el.

Az 5.000,- Ft-os igazgatási szolgáltatási díjat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20373432-71933285 számú számlájára, igazgatási szolgáltatási díj megjelöléssel és a befizető adószámának feltüntetésével kérjük átutalni, vagy a kamaránál készpénzben befizetni.

A kérelem befogadásáról, illetve a nyilvántartásba vételről a nyilvántartási szám közlésével az MKIK Építésügyi Regisztrációs Irodája írásbeli értesítést küld.

A nyilvántartási szám

A kivitelező köteles feltüntetni regisztrációs számát a kivitelezői tevékenységhez kapcsolódó szerződésekben, árajánlatokban, építési naplóban, munkaterületen. Ezen kívül ajánlott feltüntetni számlán, közbeszerzési pályázatoknál.

Adatok módosítása

A nyilvántartásban szereplő adatok díjmentesen aktualizálhatók, változtathatók.

Azon vállalkozások, akik regisztrációs számmal rendelkeznek, valamint a regisztráció során adtak meg e-mail címet, az adataikban történő változásokat ON-LINE IS MÓDOSÍTHATJÁK. Az adószám beírása után kínálja fel a rendszer a módosítás lehetőségét.

Azon vállalkozások, amelyek a regisztráció során nem adtak meg e-mail címet, továbbra is csak a területi kamarák ügyfélszolgálatain tudják a változásokat bejelenteni személyesen.

Nyilvános, mindenki számára elérhető vállalkozó kivitelezői nyilvántartás

A vállalkozó kivitelezők nyilvántartása nyilvános, az MKIK weblapjáról szabadon elérhető.

A vállalkozó kivitelezői nyilvántartás tartalmazza a bejelentő által közölt adatokon túl

 • a bejelentő nyilvántartási számát, a nyilvántartási szám hatályának időtartamát,
 • a bejelentő elektronikus levélcímét, telefonos elérhetőségét, ha ezen adatok nyilvánosságra hozatalához a bejelentő hozzájárult,
 • az MKIK-hoz vagy építésfelügyeleti hatósághoz beérkezett panaszok és kivizsgálásuk megállapításait,
 • az építésifelügyeleti, a munkaügyi, a munkavédelmi biztonsági ellenőrzések eredményét, az eljáró hatóságok jogerős határozatainak rendelkező részeivel,
 • a nyilvántartásból való törlés tényét, az alapul szolgáló ok megjelölésével,
 • az MKIK által külön szolgáltatásként működtetett, a vállalkozó kivitelezők önkéntes adatszolgáltatásán alapuló – bejelentő által közölt – adatokat is.

A vállalkozó kivitelezők nyilvántartása részét képezi azoknak a szolgáltatóknak a névjegyzéke, amelyeknek az építésfelügyeleti hatóság, vagy – a nyilvántartásból való törlésével – az MKIK jogerősen megtiltotta a vállalkozó kivitelezői tevékenység folytatását.

Az ON-LINE ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZŐI NYILVÁNTARTÁS ITT érhető el.

Igazolás, kivonat, másodlat igénylése

Külföldi munkavállalás esetén a célországok szabályozása eltérő lehet. Más dokumentumokat kérnek a német hivatalok és megint más dokumentumokat az osztrák hivatalok. Németországban feltehetően elegendő az MKIK által kiadott – angol/német nyelvű – igazolás a kivitelezői nyilvántartásban való regisztrációról, azonban – a Magyar Nagykövetség (bécsi) Külgazdasági Irodájának tájékoztatása szerint – ausztriai munkavállalás esetén további dokumentum(ok) szükséges(ek).

További információ ITT található. >>>

Igazolás, kivonat, másodlat igénylése

Azon vállalkozás, amely nem tett eleget 2010. január 31-ig a nyilvántartásba vételi kötelezettségének, – illetve azt követően folyamatosan az adatváltozások bejelentési kötelezettségének – számíthat arra, hogy a kirótt bírságon felül az MKIK eltilthatja a tevékenység gyakorlásától.

A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése szerint

„Az MKIK

a) megtiltja a kivitelezőnek a kivitelezői tevékenység folytatását, és ezzel egyidejűleg – a nyilvántartási szám hatálytalanítása mellett – törli a vállalkozó kivitelezőt a nyilvántartásból, ha

aa) a vállalkozó kivitelezői tevékenység folytatására előírt feltételeket nem teljesíti,

ab) a vállalkozó kivitelezői tevékenység folytatására előírt szabályok megsértése miatt az építésfelügyeleti hatóság, vagy a tevékenység folytatása során a munkaügyi, munkavédelmi, biztonsági előírások megtartását a külön jogszabály szerint ellenőrző hatóság – külön jogszabály szerint – azt a névjegyzéket vezető szervnél kezdeményezi.”

A fenti jogszabályi rendelkezés kétséget kizáróan hatósági jogkört ad az MKIK-nak azzal, hogy e jogkörében – az ÁKR rendelkezéseit betartva – hivatalból kell eljárnia, ha saját eljárásában észleli a jogsértést, vagy panasz/bejelentés alapján szerez tudomást a jogsértésről. A jogszabályi rendelkezések lefordítása/értelmezése azt jelenti, hogy nem kell feltétlenül megvárni míg egy vállalkozás felszámolás alá kerül, és magával ránt vétlen vállalkozásokat is.

A Szolg. tv. alapján kiegészültek más jogszabályok is, amelyek alapos ismerete – különösen az építési szerződés tartalmi elemei – múlhatatlanul szükségesek a vállalkozások számára.

Az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.), valamint a végrehajtására kiadott 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2013. január 1-től hatályos módosításával a bejelentés (változásbejelentés) elmulasztása és a tevékenység egyidejű folytatása esetén a bírság alkalmazása tekintetében nincs mérlegelési, a teljesítésre póthatáridőt biztosító lehetőség, a Korm. rendeletben meghatározott bírságot az MKIK-nak ki kell szabni.

figyelem_130

Az Étv. 2013. január 1-től hatályos 39.§ (7) bekezdése az ellenőrzésre a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (Szolg. tv.) alkalmazását rendeli el.

A Szolg. tv. 25.§-a alapján amennyiben az MKIK saját, vagy a területi kamara ellenőrzése alapján megállapítja, hogy a kivitelező vállalkozó tevékenységét bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki, és – ha a kivitelező vállalkozó egyébként megfelel az adott tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak – hivatalból nyilvántartásba veszi, vagy az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi; vagy – ha a kivitelező vállalkozó nem felel meg az adott tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak – az adott tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig határozatban megtiltja az adott szolgáltatási tevékenység folytatását.

JOGSZABÁLYOK

ÉPÍTŐIPARI REGISZTRÁCIÓ - CSMKIK